CIRCULAR AGRÍCOLA 5/2024

  • Propostes de tractament contra plagues en alfals.
  • Modificacions i sinistres en assegurances de cereal:
    • Modificacions fins el dia 1 d’abril .
    • Informar sinistres per conills fins el 15 d’abril.
  • Contractació d’assegurances per a cereal d’hivern fins el 15 de juny i panís fins el 31 de juliol.
  • Tractaments fungicides en cereal d’hivern.
  • La Cooperativa s’ha adherit al projecte de recollida de productes fitosanitaris que ja no tenen registre.