Meteo Montsua

Dades Montsua referents al dia: 04/12/2023
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 5,8 º 23:35:28
Temperatura Màxima 12,7 º 15:06:00
Temperatura Mínima 2,6 º 00:00:01
Pressió 985 HPa 23:35:28
Humitat 85 % 23:35:28
Velocitat Vent 0 Km/h 23:35:28
Tipus vent LLEVANT (E) 23:35:28
Pluja 0,0 Litres 23:35:28

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
03/12/2023 3,8 10,1 -1,8 991 83 1 8 2,0
02/12/2023 8,5 14,4 4,9 981 75 5 26 0,0
01/12/2023 11,1 14,2 7,1 969 87 4 16 0,8
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/12/2023 al 03/12/2023 8,2
13,0 14,2
4,1 -0,2
1010 71 2
16 21
2,4 7,2