Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 04/06/2023
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 26,6 º 16:19:39
Temperatura Màxima 27,0 º 15:27:28
Temperatura Mínima 12,1 º 06:06:54
Pressió 1012 HPa 16:19:39
Humitat 40 % 16:19:39
Velocitat Vent 0 Km/h 16:19:39
Tipus vent MIGJORN (S) 16:19:39
Pluja 0,0 Litres 16:19:39

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
03/06/2023 18,3 26,3 14,3 1012 67 2 34 2,8
02/06/2023 19,5 27,8 12,2 1012 62 2 24 1,0
01/06/2023 18,6 22,5 15,4 1013 68 1 14 1,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/06/2023 al 03/06/2023 18,8
25,5 27,8
14,0 12,2
1013 66 2
24 34
1,6 4,8