PLA D’IGUALTAT

JA CONEIXES EL PLA D’IGUALTAT?

D’acord amb el contingut establert per la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Cooperativa d’Ivars ha elaborat i aprovat un Pla d’Igualtat que es desplegarà al llarg dels propers 3 anys.

Un Pla d’Igualtat que recull també part del contingut marcat pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU, concretament de tots els ODS el 5è i 8è, que fan referència a la igualtat efectiva entre els generes i l’empoderament de la dona, així com també la promoció dels llocs de treballs decents i el treball productiu.

PRINCIPALS OBJECTIUS

  1. Aplicar la perspectiva de gènere a totes les àrees, polítiques i decisions de l’empresa.
  2. Buscar els mecanismes per a la prevenció de l’assetjament sexual o per raò de sexe.
  3. Promoure amb accions de comunicació i formació la igualtat d’oportunitats a tots els nivells organitzatius.
  4. Garantir la igualtat retributiva en la realització de treballs d’igual valor.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

  1. Promoció
  2. Compromís social
  3. Formació
  4. Comunicació