CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Benvolguts socis, ens plau convocar-vos a l’Assemblea general ordinària de la Cooperativa d’Ivars i Secció de Crèdit, SCCL, que tindrà lloc el diumenge 18 de setembre de 2022, al domicili social de l’entitat al Carrer Lleida 2-8 d’Ivars d’Urgell, a 2/4 d’11 del matí en primera convocatòria, i a les 11 en segona amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura abreviada de l’acta de la sessió anterior i designació de dos interventors per a la signatura de l’acta de la present sessió.
 2. Informe dels Interventors de Comptes sobre la memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys. Lectura de l’informe d’Auditoria dels comptes anuals de l’entitat.
 3. Pròrroga del vigent contracte d’auditoria de comptes o, si s’escau, nomenament d’un nou auditor.
 4. Presentació i aprovació de la memòria social de l’any 2021.
 5. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç, el compte de resultats, la memòria de gestió tancada a 31 de desembre de 2021 i la proposta d’aplicació de resultats.
 6. Aprovació, si s’escau, d’admissions de finançament voluntari pels socis, instrumentada en pagarés.
 7. Aprovació del pla economicofinancer sobre l’activitat de la Secció de Crèdit (art. 2 Decret 49/2014 que modifica Decret 280/2003 sobre regulació de seccions de crèdit i Capítol II de la Llei 7/2017 del règim de les seccions de crèdit):
  a) Percentatge màxim de passiu destinat a operacions actives amb la pròpia cooperativa.
  b) Percentatge màxim de passiu destinat a operacions actives amb socis i col·laboradors.
  c) Percentatge mínim de disponibilitats líquides i de liquiditat reforçada.
  d) Criteris i classificació d’inversions financeres de la Secció de Crèdit.
  e) Percentatge màxim d’actius de la Secció de Crèdit objecte d’aportació en garantia o
  pignoració.
  f) Política de tipus d’interès, comissions i terminis de venciment.
 8. Aprovació de l’autorització per a la sol·licitud de subvencions, ajuts i incentius de qualsevol naturalesa, tot facultant al Consell Rector per a l’avaluació i fixació de les línies bàsiques i actuacions a emprendre.
 9. Fixació de les línies bàsiques d’aplicació del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.
 10. Proposta de modificació d’Estatuts. Adaptació dels estatuts de la Cooperativa a la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentaria, modificada per la Llei 16/2021, de 14 de desembre. Aprovació del reglament d’ordre intern que regularà l’adaptació. Modificació de l’article 57 dels Estatuts socials de la Cooperativa.
 11. Renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector.
 12. Torn obert de paraules.
  Notes:
  a) D’acord amb l’article 39.2 d) de la Llei 12/2015, els socis tindran a la seva disposició a les oficines de la cooperativa, la documentació social i comptable referent a l’exercici 2021, i que preveu l’article esmentat. b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: Josep Mª Clos Pijuan (TORREFORT, SL), tresorer, i els vocals Jordi Saltiveri Rogado (CATARO, SL) i Josep Gelonch Bosch (LES GARRIGUES, SCP). c) Com és habitual, el Consell Rector presenta una relació de candidats per a la renovació dels seus membres. En el supòsit que algun soci/sòcia desitgi ser inclòs en aquesta relació, ho haurà de manifestar abans del dia 12 de setembre. Al finalitzar l’Assemblea s’oferirà un refrigeri per a tots els assistents EL CONSELL RECTOR