DEVOLUCIÓ QUOTES IMPOST D’HIDROCARBURS

Del 12 d’abril i fins al 30 de juny, es podrà dur a terme la sol·licitud de la devolució extraordinària de les quotes de l’impost d’hidrocarburs als agricultors i ramaders (Gasoil B). El cost de la tramitació serà de 12 euros (IVA inclòs) i 36 euros (IVA inclòs) per aquells socis que aportin factures de gasoil que no siguin de la Cooperativa. Per a subvenció inferior a 100 euros la tramitació serà gratuïta. L’import a retornar serà el resultat de multiplicar 63,71 euros per cada 1.000 litres consumits durant el 2022 amb un màxim de 50.000 litres. De manera excepcional també es podrà tramitar el retorn de 0,20 cèntims per litre consumit el 2022, que preveu el RDL 20/2022 com a mesura alternativa un cop desaparegut el descompte general de 0,20 cèntims per litre. Per tal de coordinar la tramitació podeu adreçar-vos a l’oficina d’Ivars (tots els dimecres, només al matí), al centre de La Fuliola (només dimecres a la tarda) i al centre de Castellserà.